Skip Navigation

Maidir Linne

Bunaíodh oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí leis an Acht um Iionchúiseamh i gCionta, 1974. D'fhoráil an tAcht d'aistriú chuig an Stiúrthóir na feidhmeanna ar fad a dhéanadh an tArd-Aighne roimhe sin i ndáil le hábhair choiriéla agus i ndáil le hachainí toghcháin augs reifrinn. Tá an Stiúrthóir neamhspleách i ndéanamh a chuid feidhmeanna.

Cuireann sé an dlí coiriúil i bhfeidhm sna cúirteanna thar ceann phobal na hÉireann; stiúrann agus maoirsíonn sé ionchúisimh phoiblí ar díotáil sna cúirteanna; agus tugann sé treoir ghinearálta agus comhairle don Gharda Síochána i ndáil le cásanna achoimre agus tugann sétreoir shainiúil sna cásanna sin nuair a iarrtar é. Cuireann an Príomh-Aturnae Ionchúisimh seirbhís aturnae ar fail, laistigh d'Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, chun gníomhú thar ceann an Stiúrthóra.

 

Tá ceithre Rannán in Oifig an DPP:

  • Tá an Rannán Stiúrtha comhdhéanta d'abhcóidí agus d'aturnaetha a scrúdaíonn comhaid imscrúdaithe agus a chinneann cibé ar chóir ionchúiseamh a thionscnamh nó gan a thionscnamh.
  • Tá an Rannán Aturnaetha comhdhéanta d'aturnaetha ionchúisimh agus d'fheidhmeannaigh dlíthiúla a ullmhaíonn agus a sheolann cásanna thar ceann an Stiúrthóra i ngach suí den Chúirt i mBaile Átha Cliath.
  • Cuimsítear sa Rannán Seirbhísí Tacaíochta Ionchúiseamh an tAonad Beartas agus Taighde; na Seirbhísí Leabharlainne agus Faisnéise; Bainistíocht Eolais; an tAonad Idirchaidrimh d’Íospartaigh; agus an tAonad Idirnáisiúnta.
  • Tá an Rannán Riaracháin comhdhéanta de ghráid seirbhíse ginearálta den státseirbhís agus soláthraíonn sé acmhainní daonna, TF agus seirbhísí tacaíochta eile do na trí rannán dlí.

Cliceail anseo (Cairt Eagrúcháin)

 

Ní thugann an Stiúrthóir ná a fhoireann comhairle dhlíthiúil do dhaoine den phobal. Ba choir do dhaoine a bhíonn ag lorg comhairle den sort sin dul i gcomhar lena gcomhairleoirí féin.