Skip Navigation

Maidir Linne

Bunaíodh oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí leis an Acht um Iionchúiseamh i gCionta, 1974. D'fhoráil an tAcht d'aistriú chuig an Stiúrthóir na feidhmeanna ar fad a dhéanadh an tArd-Aighne roimhe sin i ndáil le hábhair choiriéla agus i ndáil le hachainí toghcháin augs reifrinn. Tá an Stiúrthóir neamhspleách i ndéanamh a chuid feidhmeanna.

Cuireann sé an dlí coiriúil i bhfeidhm sna cúirteanna thar ceann phobal na hÉireann; stiúrann agus maoirsíonn sé ionchúisimh phoiblí ar díotáil sna cúirteanna; agus tugann sé treoir ghinearálta agus comhairle don Gharda Síochána i ndáil le cásanna achoimre agus tugann sétreoir shainiúil sna cásanna sin nuair a iarrtar é. Cuireann an Príomh-Aturnae Ionchúisimh seirbhís aturnae ar fail, laistigh d'Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, chun gníomhú thar ceann an Stiúrthóra.

 

Tá ceithre Rannán in Oifig an DPP:

  • Tá an Rannán Stiúrtha comhdhéanta d'abhcóidí agus d'aturnaetha a scrúdaíonn comhaid imscrúdaithe agus a chinneann cibé ar chóir ionchúiseamh a thionscnamh nó gan a thionscnamh.
  • Tá an Rannán Aturnaetha comhdhéanta d'aturnaetha ionchúisimh agus d'fheidhmeannaigh dlíthiúla a ullmhaíonn agus a sheolann cásanna thar ceann an Stiúrthóra i ngach suí den Chúirt i mBaile Átha Cliath.
  • Cuimsítear sa Rannán Seirbhísí Tacaíochta Ionchúiseamh an tAonad Beartas agus Taighde; na Seirbhísí Leabharlainne agus Faisnéise; Bainistíocht Eolais; an tAonad Idirchaidrimh d’Íospartaigh; agus an tAonad Idirnáisiúnta.
  • Tá an Rannán Riaracháin comhdhéanta de ghráid seirbhíse ginearálta den státseirbhís agus soláthraíonn tacaíocht agus seirbhísí eile don Rannán Stiúrtha agus don Rannán Aturnaetha ionas go mbeidh ar chumas na hOifige a feidhm reachtúil a chomhlíonadh.


Cliceail anseo (Cairt Eagrúcháin)

 

Ní thugann an Stiúrthóir ná a fhoireann comhairle dhlíthiúil do dhaoine den phobal. Ba choir do dhaoine a bhíonn ag lorg comhairle den sort sin dul i gcomhar lena gcomhairleoirí féin.